De gouden driehoek

We vinden op school de gouden driehoek ouder-kind-leerkracht ontzettend belangrijk. We hebben elkaar nodig om er voor te zorgen dat de kinderen zich bij ons op school goed kunnen ontwikkelen. We proberen op allerlei manieren te werken aan deze driehoek. De school communiceert op allerlei manieren met ouders zoals via maandelijkse nieuwsbrieven, contactgesprekken, activiteiten met elkaar doen en uitwisseling van informatie en foto's via klasbord en website. Het allerbelangrijkste is echter het gesprek met elkaar. Hierin kunnen we informatie rechtstreeks met elkaar delen, elkaar vragen stellen en hierdoor kunnen we ook voorkomen dat er misverstanden of irritaties ontstaan.

  Ouderhulp
  Op onze school kunnen we niet zonder uw hulp!
  We vinden het belangrijk dat kinderen dat er naast het cognitieve leren ook aandacht is voor de talentontwikkeling van kinderen. Een breed leeraanbod vinden we belangrijk in onze school. In de praktijk betekent dit wij de kinderen graag willen laten kennismaken met bijv. techniek, koken, toneel, dans, natuurexcursies en sportactiviteiten. Dit is voor ons echter alleen mogelijk als we voldoende ouderhulp in onze school hebben. Er vinden in onze nieuwsbrief regelmatig oproepjes plaats waarin we uw hulp vragen. Naast incidentele hulp is het ook mogelijk om bijv. maandelijks of wekelijks ons te ondersteunen met een bepaalde activteit.

  De kinderen en het team waarderen uw actieve betrokkenheid bij school heel erg. Samen maken we de school nog leuker!

  Medezeggenschapsraad
  MR
  Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De belangrijkste taak van de Medezeggenschapsraad is om, samen met de directie, nieuw beleid en nieuwe afspraken in de school, met elkaar te bespreken.
  Over een aantal zaken moet de Medezeggenschapsraad advies uitbrengen of instemmen voordat de school ze gaat uitvoeren. De Medezeggenschapsraad heeft dus niet alleen de taak om mee te praten en adviezen te geven maar ook de verantwoordelijkheid om mee te beslissen over belangrijke zaken die de school aangaan.

  Onze MR bestaat dit schooljaar uit 6 leden en vergadert 4 tot 5 keer per jaar. De voorzitter maakt de agenda en leidt de vergadering. De secretaris maakt de notulen. De agenda en de notulen van de vergaderingen zijn te lezen op onze website.
  De MR bestaat uit de onderstaande personen:
  Miryam Reitsma, personeelsgeleding
  Cor Hellema, personeelsgeleding
  Marian Cuperus, personeelsgeleding, voorzitter
  Marijke Bakker, oudergeleding (secretaris)
  Arjen Renkema, oudergeleding (penningmeester)
  Ester Zoomers, oudergeleding

  Heeft u als ouder vragen aan de MR? Stel ze gerust. De MR vergaderingen zijn openbaar. U bent dus ook van harte welkom om aanwezig te zijn. De vergaderdata staan in de kalender en op de nieuwsbrief.


  Ouderraad
  De ouderraad bestaat uit een groepje ouders die allerlei leuk activiteiten voor de kinderen organiseert bij ons op school. U kunt hierbij denken aan Sint, Kerst, Pasen, laatste schooldag, koningsfeest etc. De ouders betalen een kleine bijdrage om dit mogelijk te maken.